DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuálně

Opatření při návštěvě kulturního a informačního centra (akt. 9.7.2021)

Expozice a výstavní síň
Návštěvnická kapacita je omezena tak, aby na 1 osobu připadalo 10m² vnitřní plochy.
Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 2 metry, nejde-li o členy jedné domácnosti. 
Skupinové prohlídky jsou možné. Smí se jich účastnit nejvíce 10 osob. Účastníci skupinové prohlídky musí prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Ve vnitřních prostorech muzeí a galerií je nutné mít nasazený respirátor. Omezení koncertů, představení v divadlech atd.

Místa k sezení uvnitř smí být obsazena z max. 75% a zároveň se akce nesmí účastnit více než 2000 osob, venku smí být až 5000 osob a v případě stání smí být jeden divák na 4 m² plochy, uvnitř i venku musí být dodržována také hygienická pravidla

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky pro:

konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,

c) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Nové termíny plánovaných kulturních akcí.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

    

   


ZRUŠENO - VSTUPENKY JE MOŽNÉ VRÁTIT V MÍSTĚ ZAKOUPENÍ (KIC, MÚ Dubňany, Ticket Art)


 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.